مطالب جذاب

خروجی، هزینه، تنظیم فوریه

سئول، 31 (یونهاپ) -- تولید، مخارج و مجموعه کره در ماه فوریه، انتشار جمعه نشان داد.

بر اساس حقایق اساسی آمار، 0.
3 درصد در ماه و 0.
5 درصد در ژانویه افزایش یافته است.
کره.

فروش، هزینه، 5.
3 درصد، سه ماه بعد کاهش می یابد.
و بنابراین 0.
2 درصد در ماه اضافه شد، مجموعه نشان داد.

graceoh@yna.
co.
kr
(END)