مطالب جذاب

انسجام کره جنوبی 20 ژانویه 2023 بازده

(%) جلسه(%) تنظیم مجدد (BP)

سل یک ساله 3.
548 3.
532 + 1.
6

سل 2 ساله 3.
396 3.
340 + 5.
6

TB 3 ساله 3.
330 3.
248 + 8.
2

سل 10 ساله 3.
279 3.
222 + 5.
7

MSB 2 ساله 3.
404 3.
344 + 6.
0

3 -year CB (AA-) 4.
453 4.
403 +5.
0

CD 91 روزه 3.
670 3.
680 -1.
0

(END)